با توجه به برگزاری جلسات متعدد با کارگروه اسب فریزین و به منظور ساماندهی و ثبت اسبهای این نژاد از کلیه مالکین و متقاضیان دعوت میگردد نسبت به تکمیل و ارسال فرم پیوست به شماره تلگرام : 09902947891 یا آدرس ایمیل : Int.affairs-studbook@feiri.ir تا 15آذر ماه جاری اقدام نمایند.
بدیهی است فرم های تقاضای ثبت اسبهای فریزین پس از بررسی در صورت عدم وجود مشکل نسبت به بازدید و ثبت اسب اقدام خواهد شد.
🔸در صورتیکه اسب وارداتی است کپی صفحه اول پاسپورت اسب ارائه گردد.
🔹در صورتیکه اسب تولید داخل می باشد و میکروچیپ شده است ارائه تصویر رسید میکروچیپ و فرم کشش الزامی است
🔸در صورتیکه اسب تولید داخل می باشد و میکروچیپ نشده است ارائه تصویر فرم کشش الزامی است .

«معاونت فنی فدراسیون سوارکاری»

 

📢با توجه به درخواستهای مالکین اسبهای وارداتی جهت ثبت مشخصات، مالکیت و همچنین فراهم آوردن شرایط ثبت تولیدات آنها و به منظور جلوگیری از ورود و ثبت اسبهای قاچاق، بدینوسیله پیرو اطلاعیه های قبلی مجدداً شرایط ثبت اسبهای وارداتی و کره های تولیدی از این گونه اسبها در معاونت فنی بشرح ذیل اعلام میگردد.

الف- ثبت مادیان و نریان های وارداتی :
1- ارائه گواهی از شرکت و یا شخص وارد کننده مبنی بر واردات اسب به نام شخص متقاضی.
2-ارائه مدارک و مستندات دال برخرید اسب از فروشنده خارجی.
3-ارائه اصل پاسپورت اسب.
4-اقرار نامه محضری مبنی بر مالکیت اسب و قبول هر گونه ادعا و شکایت در مراجع قانونی.
5-بازدید اسب توسط کارشناسان معاونت فنی و اسکیج برداری و نمونه گیری.

ب- ثبت کره های تولیدی حاصل از اسبهای وارداتی :
1-ابتدا مالکین محترم نسبت به ثبت پدر و مادر اسب مطابق روشهای فوق اقدام نمایند.
2-بازدید از کره توسط کارشناسان معاونت فنی جهت میکروچیپ گذاری و اسکیج برداری.

بدیهی است مهلت تعیین شده تا پایان آذر ماه جاری می باشد .

«معاونت فنی فدراسیون سوارکاری»

خریداران برای استعلام از هویت اسب مورد معامله به معاونت فنی فدراسیون مراجعه نمایند.

🔸نظر به وصول شکایات متعدد و مکرر بدینوسیله به اطلاع اشخاصی که قصد خرید اسب را دارند می رساند:
🔹بمنظور اطلاع از هویت اسبهای خارجی و حصول اطمینان از ورود قانونی آنها به کشور و همچنین در خصوص اسبهای تولید داخل، به منظور استعلام اطلاعات درج شده در شناسنامه و … به معاونت فنی فدراسیون واقع در مجموعه سوارکاری نوروزآباد مراجعه نمایند.
🔺در غیر اینصورت این فدراسیون از قبول شکایات امتناع نموده و بر اساس بخشنامه های منتشره قبلی از شرکت اسبهائی که از مسیرهای غیرمجاز وارد کشور می شوند یا مدارک هویتی آنها مورد تائید این فدراسیون نباشد، ممانعت نموده و برای نتاج آنها نیز شناسنامه یا پاسپورت صادر نخواهد شد.

«معاونت فنی فدراسیون سوارکاری»

به اطلاع مراجعین محترم معاونت فنی میرساند این واحد در روز چهارشنبه 14 آبان ماه جاری تعطیل می باشد. لذا خواهشمند است جهت دریافت خدمات از روز شنبه 17 آبان ماه به این واحد مراجعه گردد.

«معاونت فنی فدراسیون سوارکاری»

🔴اطلاعیه 🔴
با توجه به حضور کارشناسان میکروچیپ گذاری و نمونه گیری معاونت فنی فدراسیون سوارکاری از روز چهارشنبه مورخ 14 آبان ماه جاری در استان لرستان، به اطلاع میرساند متقاضیان و علاقمندان در این استان جهت انجام موارد فوق با آقای رسول بیرانوند 09216904974هماهنگی های لازم را معمول نمایند.

«معاونت فنی فدارسیون سوارکاری ج.ا.ا»

با توجه به اطلاعیه قبلی در خصوص ثبت اسبهایی که دارای میکروچیپ هایی با سریال قانونی و ایزوکد مقررتوسط افراد و یا سایر سازمان ها می باشند، مشروط به ارائه برگه کشش صادره از سوی فدراسیون سوارکاری ج.ا.ا مقتضی است متقاضیان یا نمایندگان محترم هیئتها نسبت به تکمیل و اعلام لیست اسبها مطابق فرم پیوست به شماره تلگرام معاونت فنی 09902947861 اقدام نمایند.

«معاونت فنی فدراسیون سوارکاری »

 

📣📣اطلاعیه 📣📣

با توجه به درخواست مجدد هیئت سوارکاری استان یزد به اطلاع متقاضیان آن استان میرساند کارشناسان میکروچیپ گذاری ورزشی و نمونه گیری معاونت فني فدراسيون سواركاري از روز سه شنبه 11 شهریور ماه جاری در آن استان حضور خواهند یافت. متقاضیان و علاقمندان محترم می توانند جهت انجام موارد فوق با جناب آقاي عباس سپهر نماینده محترم تبارنامه 09133735173 هماهنگی های لازم را معمول نمایند.

«معاونت فنی فدارسیون سوارکاری ج.ا.ا»

 

قابل توجه مالکینی که در زمان میکروچیپ گذاری متعهد شده اند فرم کشش را تا تاریخ مشخص شده به معاونت فنی ارائه نمایند، موکدا متذکر میگردد که در صورت عدم تکمیل مدارک و ارسال برگه کشش هیچگونه خدماتی از این واحد دریافت نخواهند نمود و مجوز شرکت در مسابقات را نخواهند داشت .

معاونت فنی فدراسیون سوارکاری

⭕️قابل توجه روسای محترم هیئت ها⭕️
با توجه به الزام ارسال درخواستهای صدور مدارک به معاونت فنی از طریق هیئت ها و به منظور تسریع در خدمات دهی به متقاضیان، مقتضی است هیئت ها درخواست های واصله را در قالب فرم پیوست به این واحد ارسال نمایند.

«معاونت فنی فدراسیون سوارکاری ج.ا.ا»