خانه

Slide background

پورتال جامع معاونت فنی فدراسیون سوارکاری

اعلام تولد کره

پورتال جامع معاونت فنی فدراسیون سوارکاری

درخواست میکروچیپ گذاری ورزشی

اطلاعیه ها

با توجه به اطلاعیه قبلی در خصوص ثبت اسبهایی که دارای میکروچیپ هایی با سریال قانونی و ایزوکد مقررتوسط افراد و یا سایر سازمان ها می باشند، مشروط به ارائه برگه کشش صادره از سوی فدراسیون سوارکاری ج.ا.ا مقتضی است متقاضیان یا نمایندگان محترم هیئتها نسبت به تکمیل و اعلام لیست اسبها مطابق فرم پیوست […]

میکروچیپ گذاری مجدد استان یزد

❌«اطلاعیه»❌

نتایج دریافتی